Politike

Zaradi zgodovinske usode in drugih okoliščin so med Romi v Sloveniji razlike, ki temeljijo na tradiciji, specifičnem načinu življenja, pa tudi stopnji socializacije in integriranosti v okolje. Glede na težave, s katerimi se sooča romska skupnost v Sloveniji predvsem na nekaterih bistvenih eksistencialnih področjih, bi jo lahko opredelili kot kategorijo, ki je najbolj izpostavljena diskriminaciji na podlagi narodne in etnične pripadnosti. Tej so namreč že po naravi najbolj izpostavljene ranljive družbene skupine, med katerimi so tudi manjšine.

 

Metodologijo priprave ukrepov za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti in njihove hitrejše ter boljše integracije v družbo (ob ohranjanju vseh posebnosti njihovega jezika in kulture ter ostalih etničnih značilnosti) je leta 2008 potrdila medresorska delovna skupina za pripravo programa ukrepov. Namen in cilj je priprava in sprejetje programa ukrepov, ki bo omogočil zadovoljevanje utemeljenih potreb pripadnikov romske skupnosti in izboljšanje življenjskih pogojev pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji, njihovo kakovostno, hitrejšo in lažjo integracijo v družbo ter hkratno ohranitev jezikovnih in kulturnih posebnosti skladno z izraženimi potrebami Romov samih.

 

Dolgoročni namen in cilj programa ukrepov je s konkretnimi ukrepi vplivati na razvoj oziroma večanje medsebojnega razumevanja in dialoga med pripadniki romske skupnosti in večinskim prebivalstvom ter promovirati udejanjanje človekovih ter manjšinskih pravic.

 

Osnovni strateški cilji programa ukrepov so:

  • izboljšati bivalne razmere pripadnikov romske skupnosti in urediti romska naselja;
  • izboljšati izobrazbeno strukturo pripadnikov romske skupnosti in povečati vključenost: romskih otrok v programe predšolske vzgoje oziroma v programe priprav na vstop v osnovno šolo, šoloobveznih otrok v redno izobraževanje ter mladih in odraslih v nadaljevanje izobraževalnega procesa v skladu z načelom vseživljenjskega učenja;
  • povečati zaposlenost in znižati brezposelnost pripadnikov romske skupnosti;
  • izboljšati zdravstveno varstvo pripadnikov romske skupnosti, predvsem s poudarkom na izboljšanju zdravstvenega varstva otrok in žensk;
  • ohranjati in razvijati kulturne, informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti ter si prizadevati za ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika;
  • povečati osveščenost večinskega prebivalstva glede obstoja, kulture, šeg in navad pripadnikov romske skupnosti ter osveščenost pripadnikov manjšine o pravicah in dolžnostih, ki jim pripadajo kot državljanom Republike Slovenije.

 

Skladno z zastavljenimi strateškimi cilji so opredeljena prioritetna področja programa in ukrepi.

 

Viri: