Zakonodaja

Slovenija se je zavezala k spodbujanju demokratizacije, spoštovanju človekovih pravic, izboljšanju odnosov med etničnimi skupinami in varstvu manjšin. Vse državne in nedržavne institucije so dolžne spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in skupin, kot to izhaja iz Ustave Republike Slovenije in mednarodnih dokumentov, katerih pogodbenica je Slovenija. Republika Slovenija se je ob osamosvojitvi s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije zavezala, da zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije ne glede na njihovo pripadnost, brez sleherne diskriminacije, v skladu z Ustavo Republike Slovenije in veljavnimi mednarodnimi pogodbami.

 

Pravni položaj Romov v Sloveniji urejajo:

  1. na državni ravni:
  • ustava,
  • področna zakonodaja (zakoni),
  • določbe ratificiranih mednarodnih dokumentov in priporočila posameznih mednarodnih organizacij in ustanov.
  1. na lokalni ravni:
  • statuti.

 

Varovanje pravic pripadnikov narodnih oziroma etničnih skupin je v slovenski zakonodaji zagotovljeno na dveh ravneh, ki se medsebojno dopolnjujeta:

  • varovanje individualnih pravic posameznikov,
  • z zagotavljanjem posebnih pravic pripadnikom manjšinskih skupnosti.

 

Viri:

  • Položaj Romov v Sloveniji. Projekt REDUPRE. Maribor 2011-2012 [online]. Dostopno na: http://www.project-redupre.eu/datoteke/Slovenia/REDUPRE-AnalizapoloajaRomovvSloveniji.pdf