Institucije

V okviru nacionalnega radia in televizije se redno predvajajo romske oddaje, uspešno deluje tudi Romski informacijski center ROMIC, ki je pridobil radijsko frekvenco.

 

Slovenska Policija že vrsto let izvaja usposabljanje policistov za delo v multikulturni skupnosti po verificiranem programu Zavedanje stereotipov, obvladovanje predsodkov ter preprečevanje diskriminacije v multikulturni skupnosti, kjer je posebna pozornost namenjena delu s pripadniki romski skupnosti. Nadgradnja osnovnega usposabljanja je učenje osnov jezika in kulture, v tem primeru jezika dveh romskih dialektov. V okviru programa se izvajajo tudi delavnice preventivne vsebine, s ciljem seznanjanja skupnosti s pozitivno zakonodajo. Dobra praksa Policije se je prenesla tudi na ostale javne uslužbence, ki se pri svojem delu srečujejo s pripadniki romske skupnosti, tako se je v letih 2010-2013 izvedlo vrsto usposabljanj za delavce v osnovnih šolah, centrih za socialno delo, zavodih za zaposlovanje, v prihodnjih letih pa se načrtuje aktivnosti še razširiti (Tretje poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji – Poročilo o izvajanju Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007) in Nacionalnega programa ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010-2015, str. 14).

 

V letu 2013 so v Policiji začeli izvajati aktivnosti v zvezi s projektom "SKUPA-J", ki je namenjen podpori nacionalnim aktivnostim v boju proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti. Glavni cilj projekta "SKUPA-J" je osveščanje  javnih uslužbencev, Romov in širše javnosti, ki je namenjeno preseganju ovir in izboljšanju kakovosti sobivanja (Tretje poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji –Poročilo o izvajanju Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007) in Nacionalnega programa ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010-2015, str. 15).

 

Slovenska nacionalna kontaktna točka za nacionalno strategijo za vključevanje Romov, ki ima pristojnosti, da usmerja razvoj in izvajanje strategije je Urad za narodnosti.