Osveščanje in boj proti diskriminaciji

V družbi je diskriminacija še vedno zelo prisotna, izpostavljeni pa so ji tudi pripadniki romske skupnosti. Najpogostejši razlogi za diskriminacijo so stereotipi in predsodki, pomanjkanje informacij o družbenih skupinah, ki so izpostavljene diskriminaciji, strah pred neznanim ter težnje po preseganju lastnega občutka manjvrednosti. Marginalizacija in socialna izključenost določenih skupin, ki se lahko prenašata iz generacije v generacijo, sta posledici diskriminacije. Ta ne učinkuje negativno le na diskriminirano osebo ali skupino, temveč tudi na celotno družbo, saj znotraj nje povzroča neenakosti in jo v celoti šibi.

 

Izkušnje pri delovanju s pripadniki romske skupnosti so pokazale, da prizadevanja državnih organov in občin niso dovolj uspešna, če Romi v te dejavnosti tudi sami niso aktivno vključeni.

Republika Slovenija sicer spodbuja in finančno podpira aktivnosti usmerjene v osveščanje javnosti o romski kulturi in jeziku, pa tudi aktivnosti, namenjene spodbujanju informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti, vendar nima izoblikovanih jasnih in učinkovitih ukrepov, ki bi bili namenjeni tako večinskemu kot romskemu prebivalstvu, katerih cilj bi bil njuno približevanje in odpravljanje predsodkov ter stereotipov tako na eni kot na drugi strani.

 

Cilje na tem področju Republika Slovenija zasleduje tako preko medijev kot tudi preko javnih razpisov Urada Vlade RS za narodnosti.

 

Z javnimi razpisi Urada Vlade RS za narodnosti se podpira delovanje romskih zvez na področju ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov skupnosti, medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov skupnosti, osveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti in informativne dejavnosti, ter se spodbuja pripravo in predvajanje romskih radijskih oddaj v smeri uravnoteženega prikazovanja romske tematike iz različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih organizacij, države, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti), utrjevanja in ohranjanja narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov, vključevanja Romov v pripravo in predvajanje oddaj, vplivanja na večinsko prebivalstvo v smislu (večje) tolerantnosti do Romov in njihovih vrednot ter spodbujanje Romov k spoštovanju vrednot večinskega prebivalstva (Tretje poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji – Poročilo o izvajanju Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007) in Nacionalnega programa ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010-2015, str. 14).

 

Viri: