Nevladne organizacije

Z Zakonom o romski skupnosti (ZRomS-1) je bil 20. 6. 2007 ustanovljen Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Naloge sveta so okvirno določene že z zakonom in so:

  • obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti;
  • dajanje predlogov in pobud pristojnim organom;
  • spodbujanje dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture;
  • spodbujanje in organiziranje kulturne, informativne, založniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj romske skupnosti;
  • razvoj in ohranjanje stikov z romskimi organizacijami v drugih državah, ki predstavljajo interese romske skupnosti v razmerju do državnih organov in so oseba javnega prava.

 

Svet sestavlja 21 članov, od tega 14 predstavnikov Zveze Romov Slovenije in 7 predstavnikov romskih skupnosti v mestnih/občinskih svetih tistih samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih določa zakon, ki ureja področje lokalne samouprave.  

 

Podrobneje so delovanje sveta in njegove naloge opredeljene s Poslovnikom Sveta romske skupnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 94/2007).

 

ZRomS-1 tudi določa, da lahko svet daje Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, Vladi RS, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samoupravne lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenja v zadevah iz svoje pristojnosti, ti organi pa morajo pridobiti predhodno mnenje sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti.

 

Do ustanovitve Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, je Zveza Romov Slovenije predstavljala krovno organizacijo romske skupnosti. Po ustanovitvi Sveta je Zveza ohranila del svojih funkcij (predstavništvo Romov do države in drugih organizacij) pod okriljem Sveta ter svoje dejavnosti usmerila v organiziranje Romov in ustanavljanje romskih društev kot tudi v kulturne in izobraževalne dejavnosti. 

 

Po določbah Statuta Zveze Romov Slovenije je bil dne 21. 11. 2002 v Murski Soboti, na seji predsedstva Zveze Romov Slovenije in v prisotnosti večine izvoljenih romskih svetnikov ustanovljen »Forum romskih svetnikov«. Forum romskih svetnikov je delovno telo pri Zvezi Romov Slovenije in pomeni način in obliko povezovanja romskih svetnikov.

 

Z romsko tematiko se med drugim ukvarja tudi Inštitut za narodnostna vprašanja: javna raziskovalna organizacija na področju etničnih študij: http://www.inv.si/

 

Viri:

  • Romske organizacije in društva. Portal projekta Romska hiša/Romano Kher [online]. Dostopno na: http://www.romsvet.si/sl-si/romi-v-sloveniji/romske-organizacije-in-drustva
Neromska društva

Z etnično manjšino Romov se v Sloveniji posredno ukvarjajo naslednje institucije:

Preberi več
Romska društva

Do leta 2015 je ustanovljenih že vsaj 70 romskih društev. Romska društva delujejo v 23 občinah (Murska Sobota, Novo mesto, Velenje, Maribor, Krško, Puconci, Rogašovci, Tišina, Črnomelj, Kočevje, Semič, Metlika, Kuzma, Ljubljana, Črenšovci, Dobrovnik, Cankova, Lendava, Trebnje, Turnišče, Ribnica, Grosuplje, Piran).

Preberi več