Opis stanja

Podatki o izobrazbeni strukturi pripadnikov romske skupnosti izkazujejo nizko izobrazbeno strukturo članov romske skupnosti, saj jih večina nima dokončane osnovne šole (več kot 65

odstotkov pripadnikov romske skupnosti, od tega 60 odstotkov moških in 70 odstotkov žensk (podatki Popisa prebivalstva 2002 v Splošne informacije o romski etnični skupnosti v Republiki Sloveniji, 2006).

 

V osnovne šole je bilo v šolskem letu 2007/08 vključenih 1.658 romskih učencev. Homogenih oddelkov s samimi romskimi otroki ni.

 

V projektu PISR (Poklicno informiranje in svetovanje za Rome) je bila leta 2006 izvedena obsežna raziskava o izobraževalnih in poklicnih interesih Romov. Izbrana je bila populacija delovno aktivnih Romov z območij Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Kočevskega in Grosupeljskega. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 774 Romov med 15. in 45. letom starosti. Raziskava je pokazala, da je med intervjuvanci 80 odstotkov oseb z nedokončano osnovno šolo, le 0,6 odstotkov pa ima poklicno ali srednješolsko izobrazbo. Čez 90 odstotkov jih je brezposelnih, 45 odstotkov jih izraža pripravljenost vključiti se v poklicno izobraževanje, le da pri tem vidijo precej ovir in težav.  Raziskava PISR je pokazala, da je 60 odstotkov Romov na področju intervjuvanja zadovoljnih s svojim položajem in si ne želijo izobraževati in zaposlovati. To je vsekakor izziv za Rome in stroko v prizadevanjih za večje vključevanje Romov v izobraževanje kot nujni predpogoj za njihovo uspešno integracijo in reševanje marginalnega položaja v družbi.

 

Leta 2004 je bila sprejeta Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: strategija), dopolnjena je bila leta 2011 in je podlaga za nadaljnje ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja Romov. V strategiji so zapisana izhodišča, načela, cilji in temeljne rešitve za uspešnejše vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje na vseh ravneh.

 

V preteklih letih so bile izvedene naslednje aktivnosti iz strategije:

-              sprejet je bil izbirni predmet Romska kultura,

-              sprejet je bil poklicni standard romski pomočnik,

-              vsako leto so pripravljen in izvedeni programi medkulturnega sožitja (Zveza Romov Slovenije),

-              izdana so bila gradiva v romskem jeziku,

-              izvedeni so bili strokovni posveti na temo uspešnejšega vključevanja učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja,

-              vsako leto se izvajajo seminarji za učitelje v okviru nadaljnjega strokovnega izobraževanja,

-              vzpostavljena je mreža šol, v katere so vključeni učenci Romi z namenom izmenjave izkušnje, primerov dobrih praks (Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje).

 

Viri:

  • KOVAČ ŠEBART, M. - KREK, J. 2003. Romi v Sloveniji: vprašanja izobraževanja, multikulturalizma in integracije. V: Sodobna pedagogika, letnik 54, št. 1, str. 28-43. ISSN 0038-0474
  • KREK, J. – METLJAK, M. (ur.) 2011. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011. 518 str. ISBN 978-961-270-089-8
  • BEŠTER, R. - MEDVEŠEK, M. 2007. Education of the Roma Children in Slovenia. Evaluation of the Education Policy Defined in National Action Plan on Social Inclusion 2004-2006. V: Komac, M. (ur.), Varga, R. (ur.), 2007. Social Inclusion of Roma: Stories from Finland, Slovakia, Slovenia  and Portugal. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007.  Str. 129-183. ISBN 978-961-6159-29-6
  • BREZOVŠEK, M. 2008. Reševanje romske problematike v Sloveniji s poudarkom na socialni inkluzivnosti Romov v šolski sistem. Ljubljana: FDV, Inštitut za družbene vede, 2008