ZORALIPE ROMANE ŽUVJENGRU – OPOLNOMOČENJE ROMSKIH ŽENSK

The content reflects the views only of the author, and the e-RR project partner consortium cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Country/partner countries
SLOVENIJA

Project lead partner/organization and contact person (e-mail, links) project website
ZVEZA ROMOV SLOVENIJE
ARHITEKTA NOVAKA 13
9000 MURSKA SOBOTA
Kont.oseba: Monika Sandreli, koordinator projekta
e-mail: monika.sandreli@gmail.com
tel.: 02 530 81 00/05


Project information – start and end date (if available)
Projekt se je začel maja 2015 in končal oktobra 2015 z zaključno konferenco.

Summary (goals and purposes of the project)
S pristojnimi inštitucijami, romskimi organizacijami, strokovnjaki in romskimi ženskami smo poskušali najti odgovore ki bodo romski ženski v pomoč pri izboljšanju lastnega položaja, kar bo posledično vplivalo tudi na razvoj romske skupnosti. Na dogodku smo govorili tudi o vlogi romskih žensk pri odpravljanju predsodkov in izboljševanju sodelovanja v odnosih med romskim in večinskim prebivalstvom. K razpravi smo po vabili Rominje, ki s svojim delom in aktivnostjo pripomorejo in prispevajo k višji stopnji razvoja romske skupnosti, hkrati pa imajo svoje poglede na položaj romskih žensk v družbi. Prav tako bodo o razmerah in pogledih romskih žensk svoja stališča predstavili različne romske organizacije in skupine. Z udeleženkami in udeleženci smo spregovorili o zakonodaji in direktivah, o romskih ženskah v evropskih organizacijah, o položaju romskih žensk v Evropski uniji, o medijih in delovanju romskih žensk v njih, o zdravju, stresu pri romskih ženskah ter izobraževanju romskih žensk.

Results of the project
Ugotovljeni so bili sledeči rezultati z delavnic:
1. Na področju politične participacije primeri iz
sodobnega življenja potrjujejo, da so romske
ženske, ki so se že dejavno vključile v javno
življenje vztrajne, potrpežljive in uspešne pri
izpolnjevanju prevzetih obveznosti.
2. Zlasti je ozaveščenost romskih žensk pomembna
na področju vključevanja otrok in vseh
družinskih članov v formalne in neformalne
oblike izobraževanja. Na delavnici v Mariboru
so udeleženke izrecno navajale primere iz
prakse, ko so se romske ženske opismenjevale
z željo, da bi lahko pomagale otrokom v šoli in
sploh sodelovale v javnem življenju.
3. Na področju dostopnosti do zdravstvenih
storitev je v zadnjem desetletju že prišlo do
pozitivnega premika, preventivnih dejavnosti in
izobraževanja o posameznih najbolj razširjenih
boleznih.

Who will benefit from this project (target group)
Enakost spolov je temeljno načelo, kateremu je
projekt sledil. Namenjen je predvsem ženskam,
Rominjam, katere smo z aktivnostmi v projektu
želeli opolnomočiti, informirati in izobraziti, da
spoznajo da imajo možnost lastnega odločanja in
soodločanja o lastni usodi.
Ciljna skupina so Rominje, ki so ranljiva skupina
znotraj ranljive skupine Romov in so dvojno
diskriminirane, kot Rominje in kot ženske. Zaradi
nizke samopodobe se ne želijo javno izpostavljati
in se tako posledično se ne udeležujejo aktivnosti
za spodbujanje gibanja ali zdrave prehrane, niso
mobilne, nimajo finančnih sredstev, se počutijo
izpostavljene, družina in skupnost ne odobravata
njihovega vključevanja.

Sources of funding
Izvedbo projekta je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Izvajalec projekta pa je bila Zveza Romov Slovenije.

Link
Facebook profil projekta:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009385042221 />


Document - materials that incurred in the project
Zbornik projekta