Skupaj do znanja - uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja v RS

The content reflects the views only of the author, and the e-RR project partner consortium cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Država/države partnerice
Slovenija

Vodilni partner projekta/organizacija in kontaktna oseba (e-poštni naslov, povezave), projektna spletna stran
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)
Zoran Ogrizek (vodja projekta)
051 600 923
zoran.ogrizek@csod.si

Barbara Kejžar (koordinator projekta)
051 600 924
barbara.kejzar@csod.si

Podatki o projektu - datum začetka in konca projekta (če je le-ta na voljo)
5.2.2014-31.8.2015

Povzetek (cilji in rezultati projekta)
Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je namenjen razvijanju in nadgradnji inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja. Projektne aktivnosti se prvenstveno izvajajo v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, saj so dosedanje evalvacije pokazale, da je za uspešno vključevanje otrok Romov pomembno dvigniti socialni in kulturni kapital romske skupnosti.
Poseben poudarek je na razvoju družinske pismenosti, izvajanju različnih oblik učne pomoči za otroke Rome in na promocijskih aktivnostih in programih za sodelovanje med strokovnjaki, starši in otroki Romi ter njihovo sodelovanje z večinsko populacijo in strokovni razvoj zaposlenih.
S projektom želimo dolgoročno doseči, da se bodo otroci Romi pogosteje vključevali v različne oblike predšolskih programov, da bodo bolj uspešni v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter da bodo manj opuščali izobraževanje, obenem pa želimo zmanjšati predsodke med strokovnimi delavci, ki se z otroki Romi srečujejo v sistemu vzgoje in izobraževanja. Projekt vključuje obšolske dejavnosti za romske otroke, učence in dijake, ki jih izvajajo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti ter v romskih izobraževalnih inkubatorjih, prav tako pa delujejo romski pomočniki. Glavne naloge romskih pomočnikov so pomoč otrokom Romom pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s starši otrok Romov, pomoč pri njihovi komunikaciji s strokovnimi delavci v šoli ali vrtcu ter delo z otroki v romskih naseljih ter romskih izobraževalnih inkubatorjih.

Rezultati projekta
V okviru projekta v 31 šolah in vrtcih svoje delo opravljajo romski pomočniki, ki otrokom Romom pomagajo pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, predstavljajo pa tudi vezni člen med starši in šolo. Na 10 lokacijah se izvaja program romskih izobraževalnih inkubatorjev, ki vključuje učno pomoč romskim učencem in različne prostočasne aktivnosti tako za šolske kot predšolske otroke. V naselju Kerinov Grm deluje pripravljalni vrtec, na različnih lokacijah po Sloveniji pa za otroke Rome izvajamo tudi številne obšolske dejavnosti v obliki učenja na prostem in strokovnih ekskurzij.

Komu je namenjeno (ciljna populacija)
Projekt vključuje 22 osnovnih šol in vrtcev, 22 romskih pomočnikov, 300 romskih otrok in učencev ter 40 učiteljev in trenerjev.

Viri financiranja
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in slovensko Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojna prioriteta »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje"; prednostne usmeritve 3.1. "Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Povezave
http://skupajdoznanja.si/