Primerjava položaja romskih žensk v Sloveniji in Makedoniji: Izobrazbena raven in družbeni položaj

The content reflects the views only of the author, and the e-RR project partner consortium cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Country/partner countries
Slovenija, Makedonija (Dvostranski projekt v okviru slovensko- makedonskega sodelovanja)

Project lead partner/organization and contact person (e-mail, links) project website
Inštitut za narodnostna vprašanja (Ljubljana) in Inštitut za sociologijo - Filozofska fakulteta (Skopje)

dr. Vera Klopčič (INV) in dr. Amalija Jovanović (Inštitut za sociologijo, FF – Skopje)

e-naslov: vera.klopcic@guest.arnes.si

Project information – start and end date (if available)
januar 2007 – december 2008

Summary (goals and purposes of the project)
Projekt »Primerjava položaja romskih žensk v Sloveniji in Makedoniji /Izobrazbena raven in družbeni položaj« se ukvarja z analizo demografskih podatkov o položaju romskih žensk v primerjavi s sorodnimi podatki za druge etnične skupine v obeh državah. Usmerja se zlasti na vprašanje medsebojne povezanosti izobrazbene ravni in zaposlitvenega statusa romskih žensk. Vse do pred kratkim so bile romske ženske zapostavljene kot posebna ciljna skupina. Istočasno je bil njihov položaj marginaliziran tudi znotraj romskih skupnosti. Parlamentarna Skupščina Sveta Evrope je v posebnem priporočilu 1557 (2002) o pravnem položaju Romov v Evropi med drugim ugotovila, da je potrebno: »izboljšati položaj romskih žensk saj imajo določilno vlogo v izboljšanju življenjskih pogojev romskih družin. Te ženske so istočasno žrtve trikratne diskriminacije – kot Romkinje, kot ženske in kot osebe ki pripadajo družbeno zapostavljenim skupinam«.

Results of the project
Rezultati študij, ki so v letih 2005–2006 potekale v obeh državah potrjujejo, da je izobrazbena struktura te etnične skupine na nižji ravni v primerjavi z ostalim prebivalstvom. Istočasno se ohranja domneva, da imajo pripadniki te etnične skupine večje število otrok kot ostalo prebivalstvo. Glavni cilji projekta »Romske ženske v Sloveniji in Makedoniji/ izobrazba in socialni položaj« so analizirati povezanosti izobrazbene ravni, etnične pripadnosti, zaposlitvenega statusa in rodnosti ter ugotoviti načine za usposabljanje romskih žensk za izboljšanje njihovega položaja.

Who will benefit from this project (target group)
Obravnavana ciljna skupina so romske ženske v Sloveniji in Makedoniji

Link
http://www.inv.si/Dokumenti/dokumenti.aspx?iddoc=266&idmenu1=114&lang=slo